Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering 2014

De Algemene Jaarvergadering van 2014 werd relatief goed bezocht door de leden. Met 3 afmeldingen en 13 aanwezigen was er, gezien de opkomst van de laatste jaren, weer een grotere betrokkenheid met de vereniging te bespeuren.

Met de aanwezige leden werden de diverse agendapunten zeer serieus afgewerkt, voorstellen gedaan en wat heel belangrijk is, de voor de vereniging en de daarbij aangesloten leden de broodnodige besluiten genomen. Voor die leden die deze avond door omstandigheden niet aanwezig konden zijn volgt hier een samenvatting.

De boekhouding was ook dit jaar weer prima in orde. De secretaris heeft gedurende 2013 door omstandigheden ook nog als ad interim penningmeester gefungeerd en veel openstaande zaken afgehandeld. Het operationele boekjaar 2013 werd met een positief saldo afgesloten.

Op voorspraak van de financiële commissie verleenden de aanwezige leden decharge aan de ad interim penningmeester.

De herkiesbare bestuursleden M. Heusschen, D. v.d. Stel en R. Molendijk zijn voor een periode van 2 jaar unaniem herkozen. Ook herkiesbare voorzitter C. Quaak werd voor een periode van 2 jaar als voorzitter unaniem herkozen.

Jeffrey Faber stelde zich beschikbaar voor een functie in het bestuur en werd door de aanwezigen unaniem gekozen. Jeffrey zal zich vooral gaan richten op de social media om Ciliata en haar activiteiten te promoten.

Dhr. R. v.d. Windt heeft, vanwege toenemende activiteiten als vrijwilliger bij zijn atletiekvereniging en het feit dat er eerst openstaande zaken opgelost moesten worden waardoor de beoogde overdracht vertraagd werd en hij dus onvoldoende als penningmeester heeft kunnen functioneren, besloten om in goede harmonie als bestuurslid te bedanken.

In de financiële commissie zijn herkozen de heren M. Meijer als commissievoorzitter en als commissieleden de heren J.A. v.d. Stoel en A.A. Plaisier.

Enkele besluiten die genomen zijn:

  • voor promotie activiteiten in 2014 een bedrag ten laste van onze reserves te laten komen.
  • uitwerking van de invoering van een proeflidmaatschap voor bepaalde tijd in samenwerking met de vakhandel.
  • haalbaarheid van een terrariumschouw bij niet leden te onderzoeken
  • haalbaarheid en behoefte van een vijverkeuring te onderzoeken