Terugblik 2014

Door: Jan van der Tuin

Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2014.

Zoals te doen gebruikelijk geeft de secretaris een terugblik op het voorbije verenigingsjaar 2014. Een jaar waarin weer de nodige activiteiten plaatsvonden, zoals gezellige ledenbijeenkomsten met boeiende sprekers, een schouw en huiskeuring. Tevens werd er in verenigingsverband een geslaagd uitstapje naar de Aqua Zoo in Leerdam georganiseerd.

Een bloemlezing van de feiten van het afgelopen verenigingsjaar 2014

Ledenbijeenkomsten

Er zijn dit jaar 10 ledenbijeenkomsten gehouden.
Helaas moesten we, wegens vrijwillige bedrijfssluiting van Partycentrum van der Graaf, in juni afscheid nemen van onze gastheer Gert van der Graaf. Na enig speurwerk vonden we onderdak bij de Speeltuinvereniging Slikkerveer aan het Tegelpad. We mochten gebruik maken van de aanwezige apparatuur en kregen de bar in eigen beheer.

Een overzicht van wat er zoal de revue gepasseerd is:

Januari: H. van Setten, Repti Farm Stories
Februari: Bestuur Algemene Jaarvergadering 2014
Maart: Lezing Jeroen Bastiaans, Planten groeien
April: Lezing L. van der Klugt, Over riparia, aqua-terraria en paludaria
Mei: Lezing Theo Verheij, Japanse bakken
Juni: Schouwteam, Bespreking en presentatie schouw 2014
September: Lezing W.A. Tomey, Amazonië
Oktober: Lezing Mark Kaptein, Afrika
November: Lezing A.J. van Holstein, Uitslag huiskeuring 2014
December: Lezing Peter Oranje, The Red Sea

Net als vorige jaren hebben we getracht het aanbod van de lezingen zo gevarieerd mogelijk te maken en zonder uitzondering waren de lezingen van goede kwaliteit en zeer leerzaam. Het aantal bezoekers van de ledenbijeenkomsten was t.o.v. vorig jaar beduidend hoger en goed te noemen met een enorme uitschieter in januari.

Districtskeuring 2013
Dit jaar mocht De Sumatraan uit Gorinchem voor District Zuid Holland Zuid de vijver- en vivariumkeuring 2013 uitvoeren en in maart 2014 tevens de feestelijke uitslagavond organiseren.

Onze leden Jeffrey Faber, Joey van Antwerpen en Roel Molendijk hebben Ciliata vertegenwoordigd in de categorie gezelschap (A1), zoetwater speciaal (A2/A3) en terraria (C1/C2) en eindigden als 4e, 2e en 2e in hun categorie.

Landelijke Huiskeuring 2014
Kort na de uitslag van de Districtskeuring 2013 werd bekend dat de nummer 1 in de categorie terraria (C1/C2) afgezegd had voor deelname aan Landelijke Huiskeuring 2014 en Roel Molendijk namens District ZHZ mee mocht doen aan de Landelijke Huiskeuring 2014.

De verrassing werd nog groter toen we vernamen dat Joey van Antwerpen als beste nummer twee van alle districten ook mocht deelnemen aan de LHK 2014, omdat diverse districten geen deelnemer konden leveren voor de categorie speciaal aquaria (A2/A3). Met een behoorlijke en vooral gezellige Ciliata afvaardiging werd in oktober de uitslag van de Landelijke Huiskeuring 2014 in Vianen bezocht. Zowel Roel als Joey behaalden in hun categorie een eervolle zevende plaats.

Aangezien aan deze keuring de beste vivaria van Nederland meedoen zijn dit prima klasseringen waar we als vereniging best trots op mogen zijn.

Schouw 2014
Schouwmeester J. v.d. Tuin heeft bij de 13 deelnemers in totaal 16 aquaria en terraria beoordeeld en deze uitvoerig besproken bij de deelnemers thuis en op de ledenbijeenkomst in juni. Deze activiteit zal in 2015 zeker weer gehouden worden.

De digitale fotografie van de vivaria werd verzorgd door de heer Roel Molendijk en keurig tot een fraaie presentatie verwerkt door Rebecca Davids.

Huiskeuring 2014
Ook dit jaar was voldoende animo onder de leden om aan de huiskeuring mee te doen. De 9 deelnemers waren samen goed voor 10 zeer gevarieerde inzendingen. Er werd dit jaar weer in verschillende categorieën gekeurd.

Arie Alderliesten werd kampioen in de categorie gezelschapsaquarium, Klazina Kooiman werd kampioen in de categorie zoetwater speciaal en Roel Molendijk werd kampioen bij de terraria.

Algemeen kampioen van Ciliata werd Arie Alderliesten. Hij mocht de wisselbeker met de grote oren mee naar huis nemen.

Keurmeester was de heer A.J. v. Holstein. Hij beloonde 8 vivaria met een bondsdiploma.

Rayonkeuring 2014
De feestelijke uitslagavond van de Rayonkeuring 2014 werd in december door De Paradijsvis uit Alblasserdam georganiseerd.

De voor onze vereniging uitkomende deelnemers Arie Alderliesten, Klazina Kooiman en Joey v. Antwerpen behaalden respectievelijk een 1e, 2e, en 18e plaats. Deze klasseringen leverde Ciliata een eerste plaats op in het verenigingsklassement.

Propaganda
De goede relatie met een zestal aquariumzaken in de regio is ook het afgelopen jaar gecontinueerd. We mochten ook afgelopen jaar in deze aquariumzaken onze propagandafolder en ons clubblad verspreiden om onze vereniging te promoten.

Zoals al vele jaren gebruikelijk is werd er, wanneer ergens een aquarium werd waargenomen, een clubblad met promotiefolder op dat adres bezorgt om de eigenaar te wijzen op het bestaan van onze vereniging en deze persoon voor onze vereniging te interesseren.

Website en Facebook
Trots, maar ook een beetje verbaasd, hebben we mogen constateren dat onze website afgelopen jaar meer dan 80.000 keer is bezocht. Secretaris heeft zelfs van een bezoeker uit Aruba een mailtje mogen ontvangen. Gedurende het jaar zijn er ook weer nieuwe adverteerders gevonden om op onze website te adverteren.

Naast onze Facebook pagina: facebook.com/ciliataridderkerk, zijn er in 2014 nog twee aan Ciliata gerelateerde Facebook pagina’s geopend, t.w. show jouw terrarium en show jouw vivarium.

Ledenmutaties
We hebben 2014 met een miniem ledenverlies afgesloten. Het lijkt er op dat de neerwaartse spiraal van de laatste jaren een halt is toegeroepen. Een prima motivatie om ons in 2015 vol op het promoten van Ciliata te storten. U kan daar als lid zeker een steentje aan bijdragen.

Bestuurlijke activiteiten
Voor het bestuur lagen er voor 2014 nog genoeg uitdagingen om het in 2013 gestarte beleid nog verder uit te rollen. Gedurende het jaar en tijdens de bestuursvergaderingen zijn door diverse bestuursleden ideeën geopperd om onze vereniging meer bekendheid te geven en nog meer met en voor de leden te doen. Diverse trajecten zijn in gang gezet en zullen ook in 2015 hun vervolg hebben.

Uw secretaris was gedurende 2014 ook weer actief als secretaris van Rayon Drechtsteden en District Zuid Holland Zuid.

Sinds mei 2014 is hij, voorlopig voor de duur van 1 jaar, ook actief als Regiovertegenwoordiger voor de regio Zuid-West (district ZHZ en district Zeeland) van de NBAT en als zodanig ook lid van het hoofdbestuur van de NBAT.

Alle Rayonvergaderingen, Districtvergaderingen van Zuid Holland Zuid en de verenigingsraad van de N.B.A.T. werden door afgevaardigden van het bestuur bijgewoond.

Clubblad
Dit jaar verschenen wederom 10 uitgaven van Ciliata Nieuws.

Door het overnemen van interessante artikelen uit bladen van andere verenigingen en door ingezonden artikelen zijn we wederom in staat geweest ons blad te vullen. Ook konden er weer voldoende adverteerders gevonden worden om opengevallen plaatsen in te nemen.

Slot
Rest mij alleen nog, mede namens het bestuur, alle leden te bedanken die ons op zeer uiteenlopende manieren met raad en daad ondersteund hebben, of hun betrokkenheid met hun vereniging geuit hebben door de ledenbijeenkomsten te bezoeken, aan activiteiten meegedaan hebben of door artikelen in te zenden. Het bestuur blijft zich inspannen om de kwaliteit, prestaties en groei van onze vereniging, maar vooral de goede onderlinge sfeer te blijven waarborgen.